KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

 

Odkaz na sekci moje-karta

COOP-BOX

Nová Louže

Fortel

COOP Mobil


Certifikáty pro lihoviny

EET

Náš partner

Zákaznický e-mail

Váš názor je pro nás důležitý
Prodávající:
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
informuje spotřebitele o tom,
že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz .

Kontakt

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 13 Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 553 111
E-mail: info@konzumuo.cz
Shromáždění delegátů 2013

Shromáždění delegátů 2013

 

Dalo by se to vyjádřit stručně:

V hoteluUNO v Ústí nad Orlicí proběhlo 17. 6. toho roku pravidelné shromáždění delegátů KONZUMu, obchodního družstva.. A přece se jedná o vrcholné setkání zástupců členů, kteří rozhodují o základních věcech. Toto setkání zástupců družstva má oporu v zákoně a jeho hlavním úkolem je schválit roční účetní uzávěrku a rozdělení zisku.

Ale přece něco z této události si zaslouží větší pozornost.

 

Shromáždění se zúčastnilo 66 zvolených delegátů družstva, což je 96,1 %. Podle schváleného programu byli účastníci informováni jak o činnosti představenstva družstva, tak i o hospodářské situaci. Po schválení účetní závěrky za rok 2012 bylo předmětem jednání rozdělení zisku. Družstvo vyprodukovalo v minulém roce zisk 10, 8 milionů Kč, z toho bylo fondu členů a funkcionářů přiděleno 800 tis. Kč.

Zajímavé informace zazněly z referátů předsedy představenstva a ředitele družstva. KONZUM má ke dni konání shromáždění 4302 členů Potěšitelné je, že zájem o členství v družstvu v posledních letech stoupá. Jen za poslední dva roky se do družstva přihlásilo 722 nových členů a jen 20 své členství ukončilo. Názorně je to vidět z grafu.

 

graf

 

Na tomto zájmu se významně podílejí členské výhody,které jsou vázány na nákupy v prodejnách družstva. Nákupy členů dosáhly v období od března 2012 do konce I. čtvrtletí 2013 173 milionů Kč, za což jim byl poskytnut návratek ve výši 4 miliony 620 tisíc Kč.

 

Vzrůstající oblíbenost členství je také důkazem dobré pověsti, které se KONZUM těší mezi zákazníky regionu.

 

Neméně zajímavým bodem programu byla informace představenstva o přípravě nových stanov družstva. Tato problematika se dostala na pořad jednání v důsledku zákona 90/2012 Sb, který nabude účinnosti od 1. 1. 2014. I když k naplnění prováděcích předpisů nového Občanského zákoníku, kterého je zákon o obchodních korporacích součástí, chybí ještě jejich schválení parlamentem, příprava nových stanov je aktuální. Představenstvo družstva si při konstrukci stanov stanovilo 3 základní cíle:

 

  • Zachování právní jistoty družstva

  • Petrifikace práv jednotlivých členů

  • Demokratický způsob práce

Nový zákon řeší některé práva a povinnosti členů odlišně od stávající podoby.Jedná se hlavně o tyto okruhy:

 

Výše členského vkladu. Současné stanovy družstva určují základní členský vklad na Kč 500 a upravují další členské vklady, které jsou buď 1000 Kč nebo jejich násobek. Tuto úpravu sice nový zákon umožňuje, ale za podmínky, že s členy, kteří mají další členské vklady bude uzavřena písemná smlouva.

 

Komise pro stanovy diskutovala i o dalších možnostech řešení např.:

  1. Zachovat členský vklad 500 Kč a další členské vklady vrátit
  2. Nebo zvýšit členský vklad na Kč 1500

Nakonec převládl názor, že bude lépe postoupit náročný proces uzavírání 1300 smluv, protože snížení nebo zvýšení členského vkladu by bylo pro členy nepřijatelné.

 

Stanovení volebních obvodů. Za stávajících pravidel vyplývajících z platných stanov má na konferenci delegátů každý delegát jeden hlas. Toto ustanovení zásadně mění § 684, který praví, že každý delegát má tolik hlasů, kolik hlasů mají členové zařazení do volebního obvodu. To znamená, že delegát zastupující početnější obvod bude mít více hlasů než obvod s malou členskou základnou. To před nás staví úkol určitt velikost volebního obvodu, protože není nikde řečeno, že výbor členů je totožný s volebním obvodem. Naskýtá se opět několik možných řešení:

  1. Stanovit volební obvody o stejné velikosti – to není proveditelné
  2. Stanovit volební obvod o velikosti do 100 členů. To v praxi znamená rozdělit větší výbory členů na více volebních obvodů. . Velké výbory členů by musely uspořádat volby v každém volebním obvodu. Problém spočívá jak a podle jakého klíče. Podle bydliště? Podle abecedy? V praxi by tento návrh natolik zkomplikoval situaci, že by byla v mnoha místech neřešitelná.

Nakonec zvítězil názor stanovit volební obvod v počtu od 12 do 300 členů, což snižuje problém jen na jeden výbor členů.

 

Snahou znemožnit ovládnutí družstva jednotlivci byl motivován návrh, který zpřísňuje požadavky na kandidáty do představenstva a kontrolní komise. Navrhuje, aby kandidát musel být členem družstva minimálně 5 let a mít trvalé bydliště v okresech, kde družstvo působí t. j. Svitavy, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a Náchod.

 

Tyto informace, které byly publikovány na Shromáždění delegátů presentují jen nezávažnější problémy vyplývající z jednání komise. Změn je však daleko víc. Do schválení návrhu zbývají ještě čtyři měsíce a ty bychom měli využít k diskusi.

 

Návrh stanov je tedy zpracován a je k dispozici na webových stránkách KONZUMu www.konzumuo.cz, a to v jeho zabezpečených stránkách. Člen tuto stránku otevře,když se přihlásí v oddíle „Moje karta“, kde najde jak znění stanov, tak i možnost zapojit se do diskuse. Komise uvítá každou připomínku a návrh.

 

Ing. Jan Šváb