KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

 

Odkaz na sekci moje-karta

COOP-BOX

Nová Louže

Fortel

COOP Mobil


Certifikáty pro lihoviny

EET

Náš partner

Zákaznický e-mail

Váš názor je pro nás důležitý
Prodávající:
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
informuje spotřebitele o tom,
že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz .

Kontakt

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 13 Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 553 111
E-mail: info@konzumuo.cz

Nejčastější dotazy – ze Stanov  družstva

 

1. Vznik členství – členem družstva může být bezúhonná fyzická osoba, která má způsobilost k právním úkonům (mimo jiné je starší 18ti let). Prvním krokem k nabytí členství je vyplnění písemné přihlášky, která je k dispozici na všech prodejnách Konzumu, velkoobchodě a ústředí družstva,  na výborech členů,  jakož i na internetu – web stránkách www.konzumuo.cz . Po zaplacení vstupního členského vkladu ve výši 1500 Kč  na prodejně nebo v pokladně (ústředí nebo velkoobchodu), je přihláška dána na vědomí výboru členů v místě podání a následně postoupena představenstvu družstva, které má rozhodovací pravomoc. Po schválení členství představenstvem, jehož schůze se konají pravidelně každý měsíc, obdrží člen dopis s členskou legitimací a vyjádřením, pod který výbor členů byl zařazen.


2. Členský podíl – Podmínkou přijetí člena a vzniku členství je předchozí splacení vstupního členského vkladu ve výši 1500 Kč. Vstupní členský vklad je uložen na majetkovém účtu družstva Konzum. Pokud dojde k zániku členství za trvání družstva a jeho standardního hospodaření, je členovi členský vklad vrácen do 3 měsíců od ukončení členství.


3. Převod členství – člen družstva může své členství převést na jinou bezúhonnou fyzickou osobu, nečlena družstva, a to za svého života. Podmínkou k tomuto úkonu je vyplnění tiskopisu „Žádost o převod členství“ a podpisy stávajícího člena a přihlašujícího se člena. Žádosti jsou opět k dispozici na prodejnách Konzumu, velkoobchodu a ústředí, výborech členů a na internetu www.konzumuo.cz. Žádosti o převod členství je opět postoupeno představenstvu družstva k vyjádření.


4. Dědictví členství – Pokud nebylo členství převedeno nebo vypořádáno za života člena, je nutno aby dědicové  při jednání o vypořádání dědictví  uplatnili členský podíl v pozůstalosti. Následně pak může oprávněný dědic zvolit jednu z variant:


a. Požádat o členství v družstvu formou převodu členství – k tomu je potřeba vyplnit písemnou přihlášku a doložit ji usnesením soudu o potvrzení dědictví členského podílu. Členství pak vzniká obvyklou cestou.


b. Požádat o vyplacení majetkových účastí – v tom případě obdrží oprávněný dědic celou majetkovou účast po zemřelém členovi.


5. Připomínky k činnosti družstva – každý člen družstva má právo vznášet připomínky, stížnosti a náměty k činnosti orgánů družstva, jakož i činnosti družstva, jeho prodejen, sortimentu, práci personálu. K tomu slouží tyto nástroje


a. Podávání připomínek elektronickou poštou – pro připomínky členů byla zřízena samostatná elektronická adresa  clen@konzumuo.cz , kam je možno zasílat všechny připomínky k činnosti. Každá připomínka bude projednána v představenstvu družstva a po prošetření na ni bude odpovězeno.


b. Podávání připomínek dopisem – dopis s připomínkami lze adresovat na adresu Konzum, obchodní družstvo, členské záležitosti, Tvardkova 1191 562 13 Ústí nad Orlicí


c. Vznášení připomínek na členské schůzi – členové mohou vznášet připomínky na členské schůzi, které pořádá výbor členů. O schůzi pořizuje výbor členů zápis, který je následně projednáván v představenstvu družstva.


6. Výbor členů – se zřizuje v obci, kde je zaregistrováno 12 a více členů. Je nejméně tříčlenný a je volen členskou základnou v obci. Pomáhá družstvu v jeho činnosti tím, že sleduje činnost prodejen, získává nové členy družstva a vede jejich evidenci. Činnost výboru členů je finančně podporována Konzumem a to ve výši 50 Kč na každého člena své členské základny.