KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

 

Odkaz na sekci moje-karta

COOP-BOX

Nová Louže

Fortel

COOP Mobil


Certifikáty pro lihoviny

EET

Náš partner

Zákaznický e-mail

Váš názor je pro nás důležitý
Prodávající:
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
informuje spotřebitele o tom,
že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz .

Kontakt

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 13 Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 553 111
E-mail: info@konzumuo.cz

Mezinárodní družstevní principy

DEFINICE DRUŽSTVA
Družstvo je nezávislým sdružením osob, které se dobrovolně spojily s cílem uspokojit své společné ekonomické, sociální nebo kulturní potřeby prostřednictvím organizace, kterou společně vlastní a demokraticky řídí.

DRUŽSTEVNÍ HODNOTY
Družstva jsou založena na demokratických hodnotách jako je svépomoc, rovnost, spravedlnost a solidarita. V souladu s družstevními tradicemi se členové družstev řídí takovými morálními principy jako je čestnost a otevřenost v jednání, spoluodpovědnost za dění ve společnosti a péče o druhé.

DRUŽSTEVNÍ  PRINCIPY
V souladu s demokratickými hodnotami uskutečňují družstva své cíle na základě následujících prinicpů:1. PRINCIP: DOBROVOLNÉ A OTEVŘENÉ ČLENSTVÍ
Družstva jsou dobrovolnými organizacemi, otevřenými pro všechny osoby, které mohou využívat jejich služeb a jsou ochotny plnit členské povinnosti bez diskriminace pohlaví, společenské, rasové, politické nebo náboženské diskriminace.

2. PRINCIP: DEMOKRATICKÉ ŘÍZENÍ
Družstva jsou demokratickými organizacemi spravovanými svými členy, kteří se aktivně podílejí na plánování, řízení a kontrole jejich činnosti. Muži a ženy, kteří pracují ve volených funkcích, jsou zodpovědni přímo členské základně. Družstva na všech stupních se řídí demokratickými principy, všichni členové mají v zásadě stejné hlasovací právo (jeden člen, jeden hlas).

3. PRINCIP: PODÍL NA MAJETKU
Družstevníci se podílejí na vytváření majetku družstva a kontrolují jeho využití. Alespoň část tohoto majetku je obvykle v nedělitelném vlastnictví družstva. Členové obvykle dostávají podíly na zisku podle výše majetku, který vložili do družstva. Členové rozhodují o použití zisku družstva na některý z následujících účelů: na vlastní rozvoj družstva nebo, je-li to možné, na vytvoření rezerv, z nichž alespoň část se stane součástí nedělitelného majetku družstva; na členské výhody, které jsou v poměru k hospodářskému vztahu člena k družstvu (např. výše nákupů ve  spotřebním družstvu) a na další účely schválené členskou základnou.

4. PRINCIP: SAMOSTATNOST A NEZÁVISLOST
Družstva jsou samostatnými a nezávislými organizacemi spravovanými svými členy. Zajištění demokratické samosprávy a zachování družstevní nezávislosti je základní podmínkou při jednání družstva o spolupráci s jinými organizacemi a institucemi, včetně vlády, nebo při získávání finančních prostředků z vnějších zdrojů.

5. PRINCIP: VÝCHOVA, ŠKOLENÍ A INFORMACE
Družstva zajišťují výchovně vzdělávací programy pro své členy, volené funkcionáře, řídící pracovníky a zaměstnance tak, aby co nejefektivněji přispěli k rozvoji družstva. Informují širokou veřejnost, především mládež a významné osobnosti, o charakteru a přednostech družstevnictví.

6. PRINCIP: SPOLUPRÁCE MEZI DRUŽSTVY
Družstva slouží co nejlépe svým členům a přispívají k rozvoji družstevního hnutí ve spolupráci s dalšími družstevními organizacemi na místní, národní a mezinárodní úrovni.

7. PRINCIP: SPOLUODPOVĚDNOST ZA SPOLEČNOST
Družstva usilují na základě programu schváleného svými členy o dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti.


Tyto mezinárodní družstevní principy navazují na tradiční družstevní principy a hodnoty, uznávané mezinárodním družstevním hnutím od začátku jeho existence, tj. déle než 100 let. Tato nová redakce družstevních principů a hodnot byla schválena na sjezdu Mezinárodního družstevního svazu, který se konal v září 1995 v Manchesteru.